Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

 1. A Fúria Tours (továbbiakban Utazási Iroda, székhelye: 5838 Magyardombegyház, Nagy utca 61., Tel.: +36 70/633-4240 (ügy-félszolgálati időn kívül sürgősségi esetekben is hívható), , MKEH nyilvántartási száma: U-001832, cégjegyzékszáma: 04-09-014966, adószáma: 26527976-2-04) által szervezett utazásokra az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésről szóló 472/2017 (XII.28.) kormányrendelet, a Magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és a jelen feltételekben foglaltak az irányadók. Amennyiben az Utazási Iroda belföldi utazásszervező, aki szállás vagy egyéb szolgáltatást nyújtó jogi vagy természetes személy megbízásából utazás-, szállás-, ill. egyéb szolgáltatás közvetítőjeként jár el, akkor az adott szolgáltató utazási feltételei alkalmazandók. Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal elérhetősége: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Cégbíróság. A Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály elérhetősége: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919. Az ÁSZF az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
 2. Jelen általános szerződési feltételek elsősorban az Utazási Iroda által szervezett utazási csomagokra terjed ki, továbbá alkalmazandók abban az esetben, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi. Az utazási szerződés és elválaszthatatlan mellékletei (turisztikai ajánlat, általános és hasznos információk tájékoztató, akciós ajánlat, jelentkezési lap, megrendelő és visszaigazolás, valamint minden olyan információ, amelyet az Utazási Iroda nyomtatott vagy elektronikus írásos formában nyilvánosságra hoz) tartalmazzák az utazásra vonatkozó adatokat a következők szerint:
 • úti cél, útvonal, tartózkodási helyek,
 • szállás helye, típusa, főbb jellemzőinek meghatározásával, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozattal,
 • indulás és visszaérkezés pontos helye, annak időpontja, az úti tervben szereplő indulási és érkezési időpontok,
 • az utazási ajánlat időtartama napok és/vagy éjszakák számának megadásával. A napok száma tartalmazza az utazással érintett napokat, beleértve az indulási naptól az érkezés napjáig,
 • az Utazó által megrendelt részszolgáltatások, az azokon való részvétel feltételei, részvételi díj forintban meghatározott összege, amely magába foglalja a szervezési díjat is,
 • a részvételi díjban benne nem foglalt és az Utazási Iroda által külön felszámításra kerülő adók, illetékek, fakultatív programok és egyéb kötelező terhek forintban meghatározott összege, valamint ezen összegek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívás,
 • befizetendő előleg, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó részének megfizetési rendje,
 • szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, adott esetben a személyszállítás eszköze és a célállomása,
 • az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás,
 • legalacsonyabb létszám és az a határidő, ameddig az utazás elmaradásáról az Utazási Iroda az Utazót értesíteni köteles,

Az Utazási Iroda kötelezi magát arra, hogy az Utazó rendelkezésére bocsátja nyomtatott vagy elektronikus formában a turisztikai ajánlatot, általános és hasznos információk tájékoztatót,

 

amelyre figyelemmel az Utazó kijelenti, hogy az Utazási Iroda által kiadott turisztikai ajánlatot, általános és hasznos információk tájékoztatót, és jelen szerződés egyéb, fent felsorolt mellékleteiben rögzített részletes feltételeket megismerte és/vagy átvette, azokat elfogadja.

Az e szerződésben szereplő utazási ajánlatban történt változásokról az Utazási Iroda köteles tájékoztatni az Utazót. Amennyiben lényeges változás következik be (a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, az utazás időpontjának megváltozása, az eredeti ajánlathoz képest alacsonyabb kategóriájú szálláshely biztosítása) az utazási szerződés megkötését követően, úgy az Utazó az erről szóló értesítés kézhezvételétől jogosult a szerződéstől elállni (lemondani), amely döntését haladéktalanul köteles az Utazási Iroda tudomására hozni. Az Utazó ebben az esetben igényt tarthat az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra, ha ennek nyújtására az Utazási Irodának lehetősége van. Amennyiben erre nem képes, vagy az Utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazási Iroda – amennyiben a teljes összeg befizetése megtörtént – a befizetett díjat 8 napon belül utalással visszafizeti az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal együtt, valamint megtéríti az Utazónak az elállás következtében felmerült jogos és igazolt kárát. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Utazónak kifizethető kártérítés összegét a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozzák, de a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra.

 1. Az Utazási Iroda az általa kiadott utazási és turisztikai ajánlattól közöltektől eltérhet, amennyiben a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az Utazóval – igazolható módon – közli.
 2. Az Utazó szolgáltatást az Utazási Irodától az ÁSZF aláírásával és a megrendelőlap kitöltésével és aláírásával igényelhet. Az Utazó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ÁSZF rendelkezései rá nézve annak aláírásától kötelezőek. A megrendeléstől történő elállás esetén az Utazó az ÁSZF-ben az utazási szerződéstől történő elállás esetére meghatározott bánatpénzt köteles fizetni az Utazási Irodának. Amennyiben az Utazási Iroda a megrendelést nem tudja visszaigazolni, illetve, a felajánlott, megrendeléstől eltérő szolgáltatásokat az Utazó nem fogadja el, úgy a befizetett összeget az Utazó részére visszatéríti.
 3. Az utazási szerződést minden esetben írásban kell megkötni. Az utazási szerződés akkor jön létre, ha az Utazó az ÁSZF elfogadását annak aláírásával megerősítette, az Utazó az ÁSZF-ben meghatározott részvételi díjelőleget – amennyiben a felek az utazási szerződésben a díjelőleg megfizetéséről nem állapodtak meg eltérően – kifizette, továbbá az utazási szerződést az Utazó és az Utazási Iroda együttesen is aláírta.
  • Amennyiben az Utazási Iroda a szolgáltatások teljesítését azonnal vállalja, úgy foglaláskor az utazási szerződés mindkét fél részéről aláírásra kerül és a fenti feltételek teljesülése esetén azonnal hatályba lép.
  • Amennyiben a teljesítés vállalásáról az Utazási Iroda azonnal nem tud nyilatkozni (lekérés miatt), úgy a szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés visszaigazolását követően a felek aláírják az utazási szerződést. Amennyiben nem személyesen az Utazó foglalja le az utat, hanem javára harmadik személy, az Utazási Iroda nem vizsgálja azt a tényt, hogy a Megrendelő jogszerűen képviseli-e az Utazót és mentesül a hibás adatközlésből fakadó károk megtérítése alól.

A Megrendelőt (az Utazó javára szerződést kötő harmadik személyt) terhelik az  Utazót terhelő kötelezettségek és felelősség. A Megrendelő írja alá az utazási szerződést, a jogok pedig az Utazót illetik, illetve a kötelezettségek és felelősség az Utazó első fellépését követően az Utazót terhelik. Az Utazó a fellépésével az utazási szerződést és a Megrendelő intézkedéseit

 

magára nézve kötelezőnek tekinti. A jogosultságokról és kötelezettségekről a Megrendelő az Utazót köteles tájékoztatni és a tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának következményei a Megrendelőt terhelik.

Az Utazó nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, ill. adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz Utazóként), vagy adóalanyként saját nevében, de más javára veszi igénybe.

 • A Fúria Tours a személyes adatokat a hatályos Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR), az egyéb irányadó jogszabályok, valamint a Fúria Tours Kft. személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos szabályozásainak (http://www.kiruccanok.hu/adatvedelmi-szabalyzat) rendelkezései szerint kezeli.
 1. Fizetési feltételek és fizetési módozatok
  • Fizetési feltételek és fizetési módozatok valamennyi külföldi utazási csomag, szállásszolgáltatás vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb utazási szolgáltatás esetén, valamint a külföldi és belföldi saját szervezésű autóbuszos utazás esetén.
   • Fizetési feltételek

Az Utazó az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más Utazónak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás elindulása előtt 30 nappal esedékes, feltéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre nincs szükség. A fizetendő részvételi díj előleg az utazás részvételi díjának 40 %-a, feltéve, hogy a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget nem ró az Utazási Irodára. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli jelentkezés esetén a részvételi díj teljes összege fizetendő.

Menetrendszerinti repülőjeggyel kombinált utazási csomag esetében az előleg minimum a repülőjegy(ek), illeték(ek) árának összege és az egyéb szolgáltatások 40 %-a. Csak repülőjegy vásárlása esetében a teljes részvételi díj (repülőjegy és repülőtéri illeték) fizetendő.

Utazási iroda fenntartja a jogot arra, hogy egyedi, csoportos, akciós stb. ajánlatában a fizetési feltételek eltérő módon kerüljenek megállapításra.

 • Fizetési módozatok: a részvételi díj megfizetése banki átutalással, bankszámlára történő készpénz befizetéssel, készpénz átutalási megbízással (csekk, átvehető az Utazási Irodában vagy igényelhető megrendeléskor).

6.2. Fizetési feltételek és fizetési módozatok belföldi utazás esetén

 • Fizetési feltételek belföldi utazási csomag, szállásszolgáltatás vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb utazási szolgáltatás foglalása esetén:

A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának készpénzben történő megfizetése legkésőbb a szállás elfoglalásának napján esedékes. Banki átutalással, bankszámlára történő készpénz befizetéssel vagy készpénz átutalási megbízással (csekk, átvehető az Utazási Irodában vagy igényelhető megrendeléskor) történő fizetés esetén a teljes részvételi díjnak az Utazási Iroda bankszámláján legkésőbb a szállás elfoglalásának napját megelőző munkanap jóváírásra kell kerülnie.

Utazási iroda fenntartja a jogot arra, hogy egyedi, csoportos, akciós stb. ajánlatában a fizetési feltételek eltérő módon kerüljenek megállapításra.

 • Közvetített szállások esetében a szolgáltató saját szerződési feltételei az irányadóak.

6.2.2. Fizetési módozatok: az Utazási Iroda belföldi utazási csomag, szállásszolgáltatás vagy utazási csomagnak nem minősülő utazási szolgáltatás részvételi díjának megfizetése történhet

 

banki átutalással, bankszámlára történő készpénz befizetéssel, készpénz átutalási megbízással (csekk, átvehető az Utazási Irodában vagy igényelhető megrendeléskor)

 • Az Utazó tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezheti és a lemondási feltételek lépnek életbe.
 • A részvételi díj előleg megfizetett összege teljes mértékben visszajár az Utazónak, ha az utazás az Utazási Iroda érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul
 • Amennyiben az Utazási Iroda bizonyos utakat akciós áron értékesít, az Utazó a korábban megrendelt út árát az akciós részvételi díjra módosítani nem
 • A kedvezmények igénybevételére való jogosultságot az Utazó köteles a megrendeléskor Kedvezményre vonatkozó utólagos bejelentéseket az Utazási Irodának nem áll módjában elfogadni.
 1. Az Utazási Iroda vállalja, hogy a teljes részvételi díj Utazó által való megfizetését követően kalkulált ÁFA-t tartalmazó számlát állít ki az Utazó nevére. Az Utazási Iroda abban az esetben, ha az Utazó a szerződéstől az utazás megkezdése előtt eláll, vagy ha az utazás az Utazási Iroda érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, kötelezettséget vállal arra, hogy az Utazó által megfizetett – amennyiben jogosult, akkor a lemondási költséggel, mint bánatpénzzel csökkentett – részvételi díjat az Utazónak közvetlenül vagy közvetítője útján legkésőbb az elállástól számított 8 napon belül visszatéríti.
  • Az Utazási Iroda a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása (üzemanyagköltség változása), egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár és egyéb kötelező terhek: üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték, ; és deviza- forint árfolyam időközi változása) legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig felemelheti, illetve Utazási Irodának az ezen okokból történő csökkenést is érvényesítenie kell az Utazó felé. Amennyiben a díjemelés a 8%-ot meghaladja, az Utazó az értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül írásban tett és bizonyítható módon az Utazási Iroda részére megküldött nyilatkozattal elállhat a szerződéstől és a befizetett díjelőleget vagy részvételi díjat az Utazási Iroda visszafizeti. Amennyiben az Utazó nem nyilatkozik, úgy az Utazási Iroda elfogadottnak tekinti a módosítást, így az Utazó vállalja a különbözeti összeg megfizetését.

Az Utazási Iroda a meghirdetett saját szervezésű ajánlatainak árát 320 HUF/EUR és 50 HUF/HRK Magyar Nemzeti Bank deviza közép árfolyamig nem változtatja. Az ezt meghaladó árfolyamváltozás mértékével emelkedik a teljes részvételi díj. A díjemelés mértéke megegyezik a szolgáltatást nyújtó alvállalkozó által az utazásszervezőre áthárított üzemanyagár 1 főre jutó részének, továbbá az illeték, adó és egyéb kötelező teher díjának árfolyamváltozás miatti emelkedésével.

 • Az Utazási Iroda figyelemmel a pontra rögzíti, hogy repülőgéppel közlekedő Utazókkal kapcsolatosan a légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállásokra, repülőgép cseréjére – a légitársaság szabályzata szerint, egyúttal az Utazási Iroda felelősségének kizárásával – bármikor sor kerülhet, valamint a légitársaságok indulási és érkezési időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés részét. Ilyen jellegű módosításról az Utazási Iroda érintett Utazóit tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, közbenső leszállások, repülési útvonal, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásáért az Utazási Irodát felelősség nem terheli. A légitársaság fenntartja magának ezen változtatások jogát. Az érvényes pontos indulási és érkezési időpontokat az úti okmányok tartalmazzák.

 

 • Amennyiben az utazás időtartama alatt autóbuszos utazás esetén technikai okok (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok) miatt jelentős késés következik be, ezekért az Utazási Irodát felelősség nem Az Utazási Iroda köteles – a lehetőségek figyelembevételével –a hiba elhárításáról intézkedni. Az Utazási Iroda az útvonal változtatás jogát célszerűségi megfontolásokból fenntartja.
 • Abban az esetben, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely
 • az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az “utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az Utazási Iroda, amennyiben lehetőség van rá, a megrendelt szolgáltatással azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást kínálhat, amennyiben az így kínált szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a díjkülönbözetet az Utazónak megtéríti. Amennyiben az Utazó nem fogadja el a felkínált szolgáltatást, akkor elállhat a szerződéstől, a befizetett díjat az Utazási Iroda haladéktalanul Abban az esetben, ha az Utazó elfogadja a helyettesítő szolgáltatást a felek módosítják az utazási szerződést.
  • A szálloda részéről történő túlfoglalásért (overbooking) az Utazási Iroda nem A szálloda részéről történő túlfoglalás esetén az Utazási Iroda köteles megkísérelni az eredetivel megegyező vagy magasabb kategóriájú vagy értékű szállás biztosítását az Utazó számára. A költségkülönbözet az Utazót nem terheli. A jelen pontban meghatározottakon túl a túlfoglalásért az Utazási Irodát nem terheli további helytállási vagy kártérítési kötelezettség. Amennyiben az Utazó a felajánlott szállást indokoltan nem fogadja el, úgy az Utazási Iroda a befizetett összeget visszautalja. Az Utazó indokoltan nem fogadja el a felajánlott szálláshelyet, amennyiben az Utazási Iroda nem tud azonos, vagy hasonló kategóriájú/értékű szálláshelyet biztosítani. Ezen túlmenően további felelősség az Utazási Irodát túltöltés esetén nem terheli.
 1. Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal legkésőbb 20 nappal az utazási szerződéstől elállhat, különösen akkor, ha az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányzik. Megilleti az elállás joga az Utazási Irodát abban az esetben is, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény (a célországban bekövetkezett
 • az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztető – sztrájk, háborús és politikai konfliktus, terrortámadás, közveszély, katasztrófa, természeti csapások, nemzetközi embargó vagy közúti, vasúti, légitársaságok által egyoldalúan érvényesített felelősségi korlátozások (továbbiakban vis major)) veszélyezteti.

Amennyiben az Utazási Iroda a szerződéstől eláll, az Utazó

 1. az eredetivel azonos vagy magasabb értékű/kategóriájú helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazási Irodának lehetősége Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utazót terheli, ha alacsonyabb értékű az Utazási Iroda köteles a különbözetet az Utazónak megtéríteni.
 2. követelheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után járó az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetését. Amennyiben az Utazási Iroda nem az Utazó érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utazási Iroda a fentiekben foglaltakon túlmenően köteles az Utazónak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha:
 • az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető, avagy általa nem befolyásolható ésszerűen el nem hárítható külső körülmény merül fel, amelyet a szerződés megkötésekor nem látott és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem is láthatott előre (vis major esete) vagy

 

 • a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és erről az Utazót az utazás megkezdését 20 nappal megelőzően írásban tájékoztatta.
 1. Amennyiben az Utazási Iroda az utazás feltételeit a szerződéskötés után rajta kívül álló okból lényegesen meg kívánja változtatni (a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, az utazás időpontjának megváltozása, az eredeti ajánlathoz képest alacsonyabb kategóriájú szálláshely biztosítása) köteles erről az Utazót haladéktalanul tájékoztatni. Az Utazó választása szerint elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díjának (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az Utazó ezen döntéséről haladéktalanul, de legkésőbb a változás közlésétől számított 3 napon belül köteles írásban tájékoztatni az Utazási Irodát. Az elállás jogkövetkezményeire a 9 a) és b) pontban foglaltak irányadók. Amennyiben az Utazó a megadott határidőn belül az Utazási Irodát nem tájékoztatja írásban, úgy az Utazási Iroda az Utazó érintett valamennyi foglalását törölheti. Az Utazási Irodát ezen törlésekért felelősség nem terheli az Utazóval Nem minősül a szerződés lényeges változtatásának, ha az Utazási Iroda az egyes részszolgáltatásokat (fakultatív program) kényszerű okokból megváltoztatta, vele azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást biztosított. Amennyiben az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utazási Iroda az Utazóra nem hárítja át. Amennyiben az Utazási Iroda ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utazó azt indokoltan nem fogadja el, az Utazási Iroda – amennyiben az Utazó erre igényt tart – gondoskodik az Utazónak az utazás kiinduló helyére (ahonnan a részszolgáltatás igénybevételére indult), vagy az Utazó által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre (amely helyszín az utazási szerződésben vállalt szolgáltatásokhoz köthető) történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.
 2. Lemondási és módosítási feltételek
  • Lemondási és módosítási feltételek valamennyi külföldi utazási csomag, szállásszolgáltatás vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb utazási szolgáltatás esetén, valamint a külföldi és belföldi saját szervezésű autóbuszos utazás esetén

Amennyiben az Utazó – írásban tett nyilatkozattal – nem a 8.1. és 8.3. pontban felsorolt okok, illetve az utazási szerződésben foglaltak lényeges változtatása miatt, az utazás megkezdése előtt 35 napig az utazási szerződéstől eláll az utazás teljes részvételi díjának 10 %-át, legfeljebb 5.000 Ft/foglalás köteles bánatpénzként megfizetni. Az utazás megkezdése előtt 35 napig Utazó részéről felmerült lényeges módosítási igény esetén – amennyiben az Utazási Iroda nem tudja teljesíteni a módosításban foglaltakat – az utazás teljes részvételi díjának 10

%-át, legfeljebb 5.000 Ft/foglalás összegű bánatpénz megfizetésének követelése mellett Utazási Iroda eláll a szerződéstől. A lényeges módosításnak minősülnek: az utazás időpontjának megváltoztatása, szállodacsere, utazási csomag tartalmának megváltoztatása, létszám csökkentése, esetenként a névváltoztatás stb.. Amennyiben az Utazó az utazás megkezdése előtt 35 napig az utazási szerződést kisebb mértékben módosítja (névváltoztatás, ellátás) 5.000 Ft módosítási díjat köteles fizetni módosításonként. 35 napon belül beérkező a szerződés lényeges pontjaira vonatkozó módosítási kérelem a szerződéstől történő elállásnak minősül és a lemondási feltételek lépnek életbe.

Amennyiben az Utazó a megrendelés vagy az utazási szerződés aláírását követően az utazás megkezdése előtti 35 napon belül a megrendeléstől vagy az utazási szerződéstől eláll, vagy a megrendelést/utazási szerződést lényegesen módosítja, az alábbi kártalanítást kell bánatpénzként megfizetnie:

 • 35-20. nap a részvételi díj 40 %-a,

 

 • 19-11. nap a részvételi díj 60 %-a
 • 10-indulás napjáig a részvételi díj 100 %-a.
  • Lemondási és módosítási feltételek belföldi utazási csomag, szállásszolgáltatás vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb utazási szolgáltatás esetén

Amennyiben az Utazó – írásban tett nyilatkozattal – nem a 8.1., és 8.3. pontban felsorolt okok, illetve az utazási szerződésben foglaltak lényeges változtatása miatt, az utazás megkezdése az utazási szerződéstől eláll, vagy a szerződést bármikor módosítja, bánatpénz megfizetésére köteles.

 • A bánatpénz mértéke belföldi utazási csomag, szállásszolgáltatás vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás esetén az elállás, illetve módosítás időpontjának függvényében a következőképpen alakul:
 • a szolgáltatás kezdőnapját megelőző nap végéig írásban lemondott foglalás esetében nem kerül bánatpénz felszámításra,
 • a szolgáltatás kezdőnapját megelőző naptól a 2. nap végéig lemondott foglalás esetén 30

% bánatpénz fizetendő.

 • a szolgáltatás kezdőnapját megelőző naptól, előzetes lemondás nélküli meg nem jelenés esetén 90% bánatpénz kerül felszámításra.
  • Elállásnak minősül az is, ha az Utazó előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg utazását, a szolgáltatás igénybevételét. A fizetendő bánatpénzt az Utazási Iroda jogosult levonni az Utazónak visszajáró részvételi díj összegéből. A bánatpénz mértéke egyedi, ill. csoportos ajánlatok esetében eltérhet, melyről írásos, az utazási szerződés részét képező információt az Utazó szerződéskötéskor kapja meg. Amennyiben a bánatpénzt nem vagy nem teljeskörűen fedezi az Utazó által befizetett részvételi díjat, az Utazási iroda jogosult intézkedni a bánatpénz vagy annak fennmaradó részének követelése iránt. Amennyiben az Utazó az Utazási Iroda felszólítására nem fizeti meg a bánatpénzt vagy annak fennmaradó részét, Utazási iroda jogosult jogi úton érvényesíteni követelését, melynek költségét jogosult az Utazóra áthárítani.
  • A lemondási kockázatok egy része az útlemondási biztosítás megkötésével áthárítható, ezért javasoljuk megkötését.
 1. A és 10. pont esetében indokolt visszafizetés az Utazó szerződéstől való elállásától számított 8 napon belül történik.
 2. Az Utazó jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt napig (kivétel menetrendszerinti repülőjegyek esete) harmadik személy részére engedményezni. Az Utazó az engedményezésről haladéktalanul köteles írásban az Utazási Irodát tájékoztatni és az igazolt többletköltségeket viselni és a módosítási díjat megfizetni, amelynek mértékéről az Utazási Iroda az Utazót előzetesen írásban tájékoztatja. Engedményezésre csak változatlan szolgáltatások mellett van lehetőség, vízumköteles országokba szóló utazás esetén pedig továbbá akkor, ha az engedményezés folytán belépő személy a szükséges vízummal rendelkezik. Amennyiben engedményezésre azért nincs lehetőség, mert a repülőgépes helyfoglalási rendszer az Utazó személyének megváltoztatását a rendelkezésre álló időn belül már nem teszi lehetővé, az Utazási Irodát ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. Az Utazó csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített utazási feltételeknek, és abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik.
 3. Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen:

 1. ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó magatartására vezethetők vissza,
 2. ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani,
 3. vis major esetén. Ilyen esetnek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amelynek következményeit az Utazási Iroda a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

Az Utazási Iroda az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjat a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének háromszorosában korlátozza.

Ha az Utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az Utazási Iroda köteles utazónként – szükség szerint – legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. A költségek korlátozása nem alkalmazandó a 1107/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott mozgásában korlátozott személyekre és az őket kísérő személyekre, a várandós nőkre és a kíséret

nélkül Utazó kiskorúakra, valamint a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre, feltéve, hogy az Utazási Iroda legalább negyvennyolc órával az utazási csomag kezdetét megelőzően értesítették az említett sajátos igényekről.

 1. Az Utazási Iroda az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője vagy közvetítője útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza, így különösen azonban nem kizárólagosan az alábbiak:

A nemzetközi légi fuvarozásról szóló 1929. évi Varsói Egyezmény, a Montrealban 1999. május 28.-án kelt nemzetközi légi-fuvarozásra vonatkozó jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény, a vasúti fuvarozásról szóló 1961. évi Berni Egyezmény, a tengeri fuvarozásról szóló 1974. évi Athéni Egyezmény, a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló 1962. évi Párizsi Egyezmény, a légi fuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002 EK rendelettel módosított 2027/97 EK rendelet, a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az Utazóknak nyújtandó kártalanítás és segítés közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004 Ek rendelet.

Amennyiben az Utazási Iroda valamely belföldi, vagy külföldi szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére vonatkozó részvételi jegyet (pl. repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, hajójegy stb.), vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, arra nem a jelen általános utazási feltételek, hanem az adott szolgáltató szerződési feltételei alkalmazandók.

 • Amennyiben az Utazási Iroda nem a szerződésnek megfelelően teljesít, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Utazási Iroda nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az Utazó a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
 • Az Utazó az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az Utaskísérőnél vagy az Utazási Iroda helyi képviselőjénél (amennyiben van), ill. az Utazási Iroda ügyeleti számán bejelenteni vagy annak hiányában a

 

helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért az Utazó a felelős. Az utaskísérő  vagy  helyi  képviselő  (amennyiben  van)  köteles  gondoskodni  a  kifogásnak  a helyszíni  szolgáltatónak  történő  bejelentéséről.  Az  Utaskísérő/helyi  képviselő  az  Utazó bejelentését,   illetve   annak   a   helyszíni   szolgáltatóval   való   közlésének   tényét   köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. Az utaskísérő/helyi képviselő (amennyiben van) köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. utaskísérő/helyi képviselő hiányában az Utazó  köteles  a  helyi  szolgáltatóval  együttműködésben  a  felmerült  probléma  elhárítása érdekében  minden  tőle  telhetőt  késedelem  nélkül  megtenni,  az  esetleges  kár  mértékét csökkenteni és a felmerült problémáról, hibás teljesítésről jegyzőkönyvet felvetetni. (pl. ha az Utazó a szálláshelyek átvételekor bárminemű hiányosságot észlel, azt köteles a szálláshely recepcióján azonnal jelezni és a szolgáltatóval együtt az adott problémára megoldást keresni.) Ha az Utazási Iroda nem orvosolja a szerződésszegést az Utazó által megállapított ész szerű határidőn belül, az Utazó ezt maga is megteheti és kérheti a szükséges kiadásai megtérítését. Az Utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az Utazási Iroda azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

Az Utazási Iroda nem felel azon károkért, amelyek az Utazó együttműködésével elkerülhetők lettek volna. Amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta az Utazó az Utazási Irodát (akinél az utazási szerződést megkötötte) köteles írásban, a fenti módon felvett jegyzőkönyv becsatolásával együtt ajánlott levélben tájékoztatni a hazaérkezést követően haladéktalanul, legfeljebb a hazaérkezést követő 8 napon belül. A kárigény Utazó által történő késedelmes bejelentése esetében az Utazási Iroda mentesül a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Utazási Iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról az Utazónak a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adni.

 1. Az Utazási Iroda tájékoztatja az Utazót, hogy a légi fuvarozóknak, mint az Utazási Iroda közreműködőinek felelősségét a Montrealban, május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi VII. törvény korlátozza, továbbá az adott légitársaság szabályai az irányadók. A poggyász légitársaság által engedélyezett súlyát meghaladó többletsúlyért az Utazónak pótdíjat kell fizetnie. A légitársaság felelős az Utazó halála, megsebesülése vagy bármely más testi sérülése  folytán  bekövetkezett  kárért,  ha  az  a  baleset,  amely  a  kárt  okozta,  a  légi járművön vagy valamely beszállási vagy kiszállási művelet közben történt. A légitársaság felelős  a  feladott  poggyász  megsemmisülése,  elvesztése  vagy  megrongálódása  esetén keletkező  károkért,  ha  a  kárt  okozó  esemény  a  légi  fuvarozás  alatt  következett  be.  A légi-közlekedés   során bekövetkező   károkra   és   a   kártérítés   mértékére   a   légitársaság üzletszabályzatában,   az   1936.   évi   XXVIII.   törvénnyel   kihirdetett   a   nemzetközi   légi fuvarozásra  vonatkozó  1929.  évi  varsói  nemzetközi  egyezménynek  a  károsító  esemény bekövetkeztekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. Amennyiben az Utazó az Utazási Iroda közreműködésével köt baleset-, betegség-, poggyász, illetve útlemondási biztosítást, akkor köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utazónak átadni. Az Utazó kijelenti, hogy a biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést.
 3. Az Utazási  Iroda  a  teljes  részvételi  díj  befizetését  követően  köteles  az  utazási dokumentumokat (pl. részvételi jegy és/vagy repülőjegy, voucher) az Utazónak átadni,

 

illetve köteles tájékoztatni az Utazót a célállomásról kezdeményezhető kapcsolatfelvétel módjáról és az igénybe vehető biztosításokról. Az Utazási Iroda ezen dokumentumokat és információkat indulás előtt egy héttel (amennyiben az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor) elektronikus úton küldi el az Utazó által megadott e-mail címre vagy. Ezen elérhetőség hiányában az Utazási Irodában vehető át vagy normál postai küldeményként kerülnek továbbításra az Utazó által megadott címre.

 1. Az Utazó felelőssége az utazáshoz szükséges, megfelelő érvényességgel rendelkező úti okmányok és vízum megléte. Az Utazó köteles tájékozódni az úti cél és a tranzit országok át-, beutazási szabályairól. Az át- és beutazási szabályok megsértéséből eredő teljes kár az Utazót
 2. Az utazásra nem javasolt térségek, célországok az alábbi oldalon érhetőek el: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek.
 3. Az utazással érintett térségek, célországok egészségügyi előírásai az alábbi oldalon érhetőek el:

www.oek.hu/oek.web?to=11&nid=209&pid=1&lang=hun/t_blank/oOEKt%C3%A1j%C3%A 9koztat%C3%B3

 1. Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat (pl. útlevél, vám, devizajogszabályok) és a fogadó ország egészségügyi előírásait, törvényeit, szokásait ismerni és Az Utazó kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele a hazaérkezés dátumát követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utazót terhelik. Amennyiben az Utazó a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az Utazási Iroda jogosult az Utazóval szemben a teljes részvételi díjat bánatpénzként érvényesíteni.
 2. Az utazás során az Utazónak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén az Utazó kártérítési igénnyel nem élhet.
 3. Az adott szálláshely házirendjének és az üzemeltető képviselője Utazótársainak betartása minden Utazónak kötelező.
 4. Az Utazási Iroda jogosult az utazás megkezdésétől annak befejezéséig azonnali hatállyal kizárni az utazásból az Utazót, amennyiben az Utazó jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását. Az Utazási Irodát ebben az esetben a teljes részvételi díj
 5. Az utazás során az Utazó saját testi épségéért és az általa harmadik személynek okozott bárminemű kárért közvetlenül tartozik felelősséggel.
 6. Az Utazó poggyászának, egyéb értékeinek őrizetéről, felügyeletéről az utazás során maga Ezen pont kötelezettségei elmulasztásából vagy megszegéséből származó többletköltségek és károk az Utazót terhelik.
 7. Az Utazási Iroda által szervezett vagy közvetített fakultatív kirándulásokra az előleg befizetésekor, de legkésőbb indulás előtt a szabad helyek függvényében lehet jelentkezni az Utazási Irodában.
 8. Az Utazó és az Utazási Iroda a jelen szerződésben meghatározott feltételektől eltérően is megállapodhatnak közös megegyezéssel (menetrend szerinti repülőjegyek, előfoglalás, csoportos utazás, egyéni igények alapján összeállított csomagok).
 9. 28. A Fúria Tours Kft. vagyoni biztosítékát nemzetközi utazásszervezői és belföldi utaztatási tevékenységre vonatkozóan a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.  (1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9.) nyújtja. A vagyoni biztosíték területi hatálya kiterjed a Fúria Tours Kft. által szervezett belföldi, valamint a Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazásra. A biztosítás letéti szerződés, összege: 7.000.000 Ft (hétmillió forint) a nemzetközi utazásszervezői és 500.000 Ft (ötszázezer forint) a belföldi utaztatási tevékenységre vonatkozóan, mely a 213/1996. (XII.23) Kormányrendelet 10§ (1) bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet. A Fúria Tours Kft. vagyoni biztosítékát az Utazók hazaszállítására és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére vonatkozóan az Európai Utazási Biztosító Zrt. (1132 Budapest Váci út 36-38.) nyújtja. Kötvényszám: KT-KE-779-20201125, összege kiutaztatási tevékenység kapcsán 876.000 Ft (nyolcszázhetvenhatezer forint), belföldi utaztatás kapcsán összege 100.000 Ft (százezer forint).

Az Utazási Iroda biztosítási partnere (a 213/1996. (XII. 23.) Korm. r. 10. § és a 281/2008. (XI. 28.) Korm. r. 4.§ (1) bekezdés k) pont): Európai Utazási Biztosító Zrt. székhelye: (1132 Budapest Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3313, Fax: +36 1 452 3436.

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedezett kockázatokról, valamint a biztosítókról részletes felvilágosítás Utazási Irodánkban kapható.

Az útlemondási biztosítást díja külföldre történő utazás esetében a részvételi díj 2,5%-a. Az útlemondási biztosítás alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utazó – a biztosító által meghatározott események miatt – nem tudja utazását megkezdeni, 20% önrész levonásával a befizetett részvételi díjat visszatéríti. A biztosító által elfogadott eseményekről az Utazó részletes tájékoztatást kap az Utazási Irodában. Az Utazó köteles az útlemondási szabályzat szerinti útlemondási ok bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül a lemondást az utazási irodánál írásban bejelenteni, ill. az útlemondási ok bekövetkeztét követő  8 munkanapon belül a Biztosítónál írásban bejelenteni a kárbejelentő nyomtatvánnyal, a lemondást alátámasztó igazolásokkal együtt. Az útlemondási biztosítás díja nem visszatéríthető.

Az útlemondási biztosítás az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köthető meg.

 1. Vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában az eljáró bíróság pertípustól és pertárgy értékétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, Pest Környéki Törvényszék.
 2. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerződés hiányossága tekintetében az Utazó az Utazási Iroda székhelye szerinti Békéltető testülethez a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető testülethez

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetősége: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. E-mail cím: bekeltetes @bmkik.hu Fax: +36 66/324-976 Telefon: +36 66/324-976

Kelt: ……………………………………………………… Utazó: …………………………………………………..