Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

1. Beveztő

A Fúria Tours Kft. (5838 Magyardombegyház, Nagy utca 61. adószám: 26527976–2-06 cégjegyzékszám: 06-09-024687, engedélyszám: U-001832, továbbiakban Fúria Tours Kft., vagy Szolgáltató) az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja ügyfeleit, utasait, valamint honlapjának (www.kiruccanok.hu) látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A Szolgáltató felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmét, információs önrendelkezési jogát kiemelten fontosnak tartja. A Fúria Tours Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja partnerei, ügyfelei, honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Fúria Tours Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk folyamatosan elérhető www.kiruccanok.hu weboldalon.

A Szolgáltató az esetleges változásokról kellő időben és megfelelő módon értesíti ügyfeleit, partnereit, utasait.

A Weblap használatával, a Szolgáltató valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weblap működésével és a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató tájékoztatást.

 

2. Fogalmak

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

Az Info törvény értelmében:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 

4. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul a megrendelőlapon vagy a honlapon.

A Felhasználó a hozzájárulást a megrendelőlapon vagy weblap valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl. ajánlatkérés, szállásértékelés, utalványvásárlás, stb.), annak kezdeményezésével adja meg, valamint a honlapon a Hírlevél feliratkozás menüpont alatt.

 

5. Kezelt adatok köre

 

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

 

5.1.Hírlevél

A szolgáltatás igénybevétele során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz, így utazási ajánlatokról, akciókról és kedvezmények igénybevételéről. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

 

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználó. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 

5.2. Foglalás, Ajánlatkérés

A szállásfoglalás illetve ajánlatkérés során kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), nem, gyermekek száma és kora, kisállattartásra vonatkozó adatok. A Felhasználó a szállásfoglalás és ajánlatkérés során a megjegyzés rovatban további személyes adatokat oszthat meg a szállásajánlatot közvetítő Partnerrel és a Szolgáltatóval.

 

6. Adatkezelés célja

 

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Fúria Tours Kft. szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése. Felhasználó adatainak ajánlatkérési, szállásfoglalási célú továbbítása, a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; a Weblap szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása; szálláskeresés és -foglalás, valamint ajánlatkérés megkönnyítése, a visszaélések elkerülése; a számviteli kötelezettségek teljesítése; a szállásadó Partnerek felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.

 

6.1. Hírlevél feliratkozás során a honlapon:

 

Adat

Miért?

név

 • a Résztvevő személyének azonosításához
 • közvetlen üzletszerzési célú reklámok ajánlatok eljuttatásához

e-mail cím

 • közvetlen üzletszerzési célú reklámok ajánlatok eljuttatásához

 

6.2. Facebook és egyéb, a Fúria Tours Kft.. által szervezett játékban való részvétel esetén

 

Adat

Miért?

név

 • a Résztvevő személyének azonosításához
 • a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez
 • közvetlen üzletszerzési célú reklámok ajánlatok eljuttatásához

e-mail cím

 • nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetéshez
 • közvetlen üzletszerzési célú reklámok ajánlatok eljuttatásához

telefonszám

 • nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetéshez

adóazonosító jel

 • a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

 

6.3. A Fúria Tours Kft. által szervezett és közvetített utazások foglalása során

 

Adat

Miért?

név

 • a Résztvevő személyének azonosításához
 • közvetlen üzletszerzési célú reklámok ajánlatok eljuttatásához

e-mail cím

 • közvetlen üzletszerzési célú reklámok ajánlatok eljuttatásához
 • a Résztvevők értesítéséhez
 • a visszaigazolások és utazási dokumentumok eljuttatásához

telefonszám

 • közvetlen üzletszerzési célú reklámok ajánlatok eljuttatásához
 • a Résztvevő személyek azonosításához
 • a Résztvevők értesítéséhez

lakcím

 • azonosításhoz
 • értesítéshez
 • a visszaigazolások és utazási dokumentumok eljuttatásához

 

 

7. Adattovábbítás

Szállás és utazási csomagfoglalás, ajánlatkérés

 

Ajánlatkérés esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg összegzi és tárolja az ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, cím, gyermekek száma és kora, kisállattartásra vonatkozó adatok) és megjegyzését, valamint a választott fizetőeszközt a szállásajánlatot közvetítő Partner felé ajánlat küldése céljából. Szállásfoglalás esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a foglaló Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, kisállattartásra vonatkozó adatok) és megjegyzését, valamint egyéb foglalási adatait (kedvezmény, feláras szolgáltatás igénylése, választott fizetőeszköz, stb.) a szállásajánlatot közvetítő Partner felé a foglalás teljesítése céljából. A Szolgáltató azt követően továbbítja a Felhasználó foglalás során megadott adatait a szállásajánlatot közvetítő Partner felé, miután a Partner visszajelzett, hogy a foglalást teljesíteni tudja.

 

8. Adatkezelés időtartama

 

Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok

A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli. A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett szállásfoglalással, utalványvásárlással és elfogadott ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az a fizetési kötelezettségek teljesítésével összefüggésben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-ban meghatározott, az adóbevallás évét követő 5 évig kezeli.

 

Megkeresés céljából kezelt adatok

A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a hozzájárulás megadását követő 3 évig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám, hirdetés, ajánlat tartalmú elektronikus levél útján történő közvetlen megkeresés céljából. A Weblap egyes Szolgáltatásainak megszűnése, valamely nyereményjáték lezárulta, illetve Facebook alkalmazás törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást külön szükséges visszavonni.

 

Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 5 évig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

 

9. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

 

Az érintett kérheti a Szolgáltatótól az adatai módosítását. Amennyiben a kezelt adatok nem felelnek meg a valóságnak és azt az érintett igazolta, a Szolgáltató az adatot módosítja. Amennyiben kétséges, hogy az adat helyes-e, pontos-e vagy sem, de ez nem állapítható meg egyértelműen, a Szolgáltató az adatot megjelöli.

Az ajánlatkérés, foglalás során megadott adatok módosítását a Felhasználó jelezheti mind a Szolgáltató, mind a szállásadó Partner felé, a megadott elérhetőségeken. Amennyiben a Felhasználó adatmódosítási szándékát kizárólag a Szolgáltató felé jelzi az ügyfélszolgálati email címen, a Szolgáltató továbbítja kérését a Partner felé. Hírlevélre történő feliratkozás esetén az adatok módosítása kizárólag a Szolgáltatótól kérhető.

 

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy az info@kiruccanok.hu email címen vonható vissza.

 

Abban az esetben Szolgáltató törli a Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is; amennyiben a kezelés jogellenes;az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Szolgáltató törlés helyett zárolja a személyes adatot, amennyiben a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az info@kiruccanok.hu email címre küldött levél útján, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint valamely törvényben meghatározott egyéb esetben. Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, a Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

10. Tájékoztatás kérése

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@kiruccanok.hu email címen, a +36 70 633 42 40-es telefonszámon. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -.az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

 

11. Igényérvényesítés

A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.

 

12. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre a Fúria Tours Kft. székhelye alapulvételével a Csongrád megyei bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az Érintett jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06 (1) 391-1400 

Fax: 06 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

 

13. Adatbiztonság

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

 

14. Naplózási adatok

A weboldal használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes konverziós események (pl. foglalás, ajánlatkérés, Hírlevél és e-DM feliratkozás, nyereményjáték regisztráció) ideje, a látogató IP címe, valamint a megtekintett oldal címe, valamint az ott eltöltött idő. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, valamint a Weblap szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából.

 

15. Cookie

A testreszabott kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében weboldalunkon ún. „cookie”-kat (sütiket) használunk, a legjobb grafikai élmény és gyorsaság érdekében. A honlapra történő lépéskor Felhasználó nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a süti kezeléshez. 

 

16. Külső közvetítő szolgáltatók

A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. Facebook) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A Szolgáltató a Olcsó buszos utak Facebook oldalán elérhető alkalmazások telepítése esetén a telepítés során a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Amennyiben valamely Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, ez az Adatkezelési Tájékoztató irányadó a Szolgáltató adatkezelésére, egyebekben pedig a Facebook szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a Facebook adatvédelmi irányelvei irányadók. Az alkalmazások törlése a Facebook felhasználói beállítások között az alkalmazás menüpontban (http://www.facebook.com/settings?tab=applications) kezdeményezhető. A Szolgáltató saját Facebook oldalán elérhető nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg. A Szolgáltató valamely Facebook alkalmazásának törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

 

17. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.